Panerių g. 51-301, 03160, Vilnius

Vykdomos bankroto procedūros


Laikinosios sostinės kreditas, BKB

Įmonės kodas: 110088195
Teismas: Kauno apygardos teismas
Nutarties iškelti bankroto bylą data: 2013-05-27
Papildoma informacija: Civ. bylos Nr. B2-774-153/2014

 

Bendroji informacija teikiama:
T.   (8 37) 201 433
E.   lsk@verslokonsultantai.lt

Dėl išparduodamo turto kreipkitės:
E.   vytautas.g@verslokonsultantai.lt

Dėl informacijos apie bankroto eigą,
administratoriaus komentaro spaudai teiraukitės:
E.   info@verslokonsultantai.lt

Kreditorių prašymai priimami:
E.   lsk@verslokonsultantai.lt

Dažniausiai užduodami klausimai susiję su kredito unijos bankrotu


 • 2015-09-22 Valstybės įmonei „Indėlių ir investicijų draudimas“ išmokėta 70 000 Eur

   Bankroto administratorius UAB „Verslo konsultantai“ sėkmingai vykdo 2015 m. III ketvirčio taktinį planą. Kreditorei VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ buvo išmokėta 70 000 Eur. 


 • 2014-12-16 Aktuali bankroto administratoriaus informacija paskolų gavėjams

   B KB KU ,,Laikinosios sostinės kreditas” paskolų gavėjams

   Gerbiami Klientai,

   Informuojame, kad:                

   2015 m. sausio 1 d. paskolos litais bus automatiškai ir nemokamai perskaičiuotos į eurus pagal oficialų euro ir lito keitimo kursą.

   Paskolos sutartyse numatytos sąlygos ir finansiniai įsipareigojimai po euro įvedimo nesikeis, tad dokumentų persirašyti nereikės.

   Paskolos sutartyse ir jų prieduose esančios nuorodos į litus bus laikomos nuorodomis į eurą, taikant nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą 1 EUR = 3.4528 Lt, suapvalinus galutinę sumą iki dviejų skaičių po kablelio.

   Paskolos įmokos ir mokesčiai, kurie iki euro įvedimo buvo mokami litais, nuo 2015 m. sausio 1 d. bus mokami eurais. Įmokų mokėjimų grafikai bus rodomi eurais.

   Pradelsti mokėjimai litais bus perskaičiuoti į eurus ir po euro įvedimo bus mokami eurais.

   Klientas, pageidaujantis kredito įmokų mokėjimo grafiko, perskaičiuoto į eurus, turi kreiptis į atitinkamą kredito uniją.

    

    


 • 2014-09-22 Aktuali bankroto administratoriaus informacija

   2014 rugsėjo 22 d. nutartimi Kauno apygardos teismas administratoriaus prašymą tenkino. 2014-10-01 atliktas mokėjimas antros eilės kreditoriui pagal teismo patvirtintą atsiskaitymų planą. Bankrutavusios KB KU „Laikinosios sostinės kreditas“ administratorius inicijuoja šeštąjį kreditorių susirinkimą, kuris įvyks 2014 m. spalio 17 d. 14:40 val. Vilniuje Panerių g. 20 (III a.), UAB „Verslo konsultantai“ patalpose. Pakartotinis bankrutavusios KB KU „Laikinosios sostinės kreditas“ kreditorių susirinkimas (neįvykus 2014 m. spalio 17 d. susirinkimui) įvyks tuo pačiu adresu 2014 m. spalio 24 d. 14:40 val. SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ: 1. Dėl kreditorių susirinkimo sekretoriaus (-ės) rinkimo; 2. Dėl administravimo išlaidų sąmatos (įskaitant atlyginimą administratoriui) už laikotarpį nuo 2014-10-01 iki 2014-12-31 tvirtinimo.


 • 2014-09-08 Aktuali bankroto administratoriaus informacija

   2014 rugsėjo 8 d. bankrutavusios KB KU „Laikinosios sostinės kreditas“ administratorius vadovaudamasis LR Kredito unijų įstatymo 75 str. 3 d. ir LR Įmonių bankroto įstatymo 31 str. 3 p., 35 str. kreipėsi į Kauno apygardos teismą su prašymu patvirtinti atsiskaitymų su antros eilės kreditoriumi planą.


 • 2014-08-13 Aktuali bankroto administratoriaus informacija

   2014 rugpjūčio 13 dieną bankrutavusios KB KU „Laikinosios sostinės kreditas“ kreditorių susirinkime buvo priimtas nutarimas dėl unijos kilnojamojo turto pardavimo tvarkos ir kainos. Apie unijos parduodamą kilnojamąjį turtą skelbiama internetiniuose portaluose: www.skelbiu.lt, www.skelbiuinfo.lt, www.alio.lt. Bankrutavusios KB KU „Laikinosios sostinės kreditas“ administratorius inicijuoja penktąjį kreditorių susirinkimą, kuris įvyks 2014 m. rugsėjo 12 d. 11:20 val. adresu Algirdo g. 75, Vilnius, UAB „Verslo konsultantai“ patalpose. Pakartotinis bankrutavusios KB KU „Laikinosios sostinės kreditas“ kreditorių susirinkimas (neįvykus 2014-09-12) įvyks tuo pačiu adresu: 2014 m. rugsėjo 19 d. 11:20 val. SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ: 1. Dėl kreditorių susirinkimo sekretoriaus(-ės) rinkimo; 2. Dėl bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2014-04-01 iki 2014-06-30 tvirtinimo; 3. Dėl finansinių ataskaitų rinkinio už 2013 m. audito; 4. Dėl faktiškai patirtų administravimo išlaidų už laikotarpį nuo 2014-01-01 iki 2014-03-31 tvirtinimo; 5. Dėl faktiškai patirtų administravimo išlaidų už laikotarpį nuo 2014-04-01 iki 2014-06-30 tvirtinimo; 6. Dėl darbuotojų pareigybių sąrašo tvirtinimo; 7. Dėl administravimo išlaidų sąmatos (įskaitant atlyginimo administratoriui) už laikotarpį nuo 2014-07-01 iki 2014-09-30 tvirtinimo; 8. Dėl bankrutavusios kredito unijos „Laikinosios sostinės kreditas“ 2014-02-04 kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 1/2014 nutarimo Nr. 14 dalies 2.5 punkto atšaukimo.


 • 2014-08-12 Aktuali bankroto administratoriaus informacija

   Bankrutavusios KB KU „Laikinosios sostinės kreditas“ administratoriaus inicijuoja ketvirtąjį kreditorių susirinkimą, kuris įvyks 2014 m. rugpjūčio 13 d. 11:20 val. adresu Algirdo g. 75, Vilnius, UAB „Verslo konsultantai“ patalpose. Pakartotinis bankrutavusios KB KU „Laikinosios sostinės kreditas“ kreditorių susirinkimas (neįvykus pirmajam) įvyks tuo pačiu adresu: 2014 m. rugpjūčio 20 d. 11:20 val.

   SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

   1. Dėl kreditorių susirinkimo sekretoriaus(-ės) rinkimo;
   2. Dėl kreditorių susirinkimo kvorumo;
   3. Dėl išlaidų apskaitymo kriterijų taikymo;
   4. Dėl turto pardavimo nuostatų tvirtinimo;
   5. Dėl darbo laiko apskaitos taisyklių tvirtinimo;
   6. Dėl kreditorių susirinkimo posėdžių dokumentų saugojimo tvarkos tvirtinimo;
   7. Dėl kilnojamo turto, išvardinto priede Nr. 6, pardavimo kainos ir pardavimo procedūros nustatymo.

 • 2014-03-28 Aktuali bankroto administratoriaus informacija

   Administratorius, vadovaudamasis LR Kredito unijų įstatymo 75 str. 3 p., Kauno apygardos teismui pateikė prašymą patvirtinti atsiskaitymų su bankrutavusios KB KU „Laikinosios sostinės kreditas“ pirmos eilės kreditoriais planą. 2014-04-15 nutartimi Kauno apygardos teismas patvirtino atsiskaitymų su pirmos eilės kreditoriais planą. Atlikus mokėjimus pagal patvirtintą atsiskaitymų planą, Kauno apygardos teismui 2014-04-29 pateiktas prašymas dėl kreditorių, su kurių finansiniai reikalavimai buvo patenkinti visiškai, išbraukimo iš bankrutavusios KB KU „Laikinosios sostinės kreditas“ kreditorių sąrašo pirmos eilės. 2014-05-02 nutartimi Kauno apygardos teismas išbraukė iš kreditorių sąrašo pirmos eilės kreditorius, kurių reikalavimai buvo patenkinti visiškai. Dėl informacijos teikimo tvarkos: 2014 kovo 28 dieną vykusiame antrajame kreditorių susirinkime patvirtinta ši informacijos bankrutavusios KB KU „Laikinosios sostinės kreditas“ kreditoriams ir dalyviams teikimo tvarka: 1. Ši informacijos kreditoriams ir dalyviams teikimo tvarka (toliau – Tvarka) nustato, kokiu būdu BKB KU „Laikinosios sostinės kreditas“ (toliau – Kredito unija) kreditoriams ir dalyviams teikiama informacija apie Kredito unijos bankroto bylos eigą. Tvarka parengta remiantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymu, Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais. 2. Bankroto administratorius (toliau – Administratorius) teikia informaciją šiems asmenims: 2.1.Kredito unijos kreditoriui, kurio finansinis reikalavimas patvirtintas įsiteisėjusia teismo nutartimi; 2.2. Kredito unijos dalyviams (pajininkams). 3. Administratorius teikia visą informaciją apie bankroto bylos eigą šios Tvarkos 2 punkte išvardintiems asmenims. 4. Dokumentai, kuriais pateikiama informacija apie bankroto bylos eigą: 4.1. Kredito unijos kreditorių susirinkimo protokolų, jų išrašų ir priedų kopijos; 4.2.Administratoriaus veiklos ataskaitų, patvirtintų Kredito unijos kreditorių susirinkimų nutarimais, kopijos; 4.3. su Kredito unijos bankroto byla susijusių teismų priimtų procesinių dokumentų kopijos. 5. Informaciją apie bankroto bylos eigą norintis gauti Tvarkos 2 punkte nurodytas asmuo turi pateikti raštišką prašymą Administratoriui, nurodydamas, kokią informaciją ir dokumentus pageidauja gauti. Jeigu tokį prašymą pateikia informaciją turinčio teisę gauti asmens atstovas, kartu su prašymu pateikiami atstovavimą patvirtinantys dokumentai, atitinkantys Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų reikalavimus. 6. Asmuo, norintis gauti informaciją apie bankroto eigą ir su tuo susijusių dokumentų kopijas, Administratoriui įteikia motyvuotą prašymą, kuriame turi būti nurodyta prašomos informacijos pobūdis ir laikotarpis, per kurį turi būti pateikta informacija. 7. Informaciją, susijusią su kreditorių susirinkimu (protokolai, priedai prie jų, kita papildoma medžiaga prie protokolų) Administratorius susirinkime dalyvavusiems kreditoriams pateikia be išankstinio prašymo per 3 darbo dienas po kreditorių susirinkimo protokolo pasirašymo. Kreditorių susirinkimo protokolo kopijos išsiuntimas kreditoriaus nurodytu elektroninio pašto adresu yra laikomas tinkamu pateikimu. 8. Kreditorių susirinkime nedalyvavusiems kreditoriams ar jų atstovams informacija pateikiama šios Tvarkos 9 punkte nustatyta tvarka ir terminais, gavus raštišką kreditoriaus ar jo atstovo prašymą. 9. Administratorius visą informaciją ir dokumentus privalo pateikti informacijos reikalaujančiam asmeniui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo raštiško prašymo gavimo dienos, prašymą pateikusio asmens pageidaujamu būdu (pasirašytinai, išsiunčiant registruotu laišku, faksu arba elektroniniu paštu). Jeigu prašomos informacijos pateikimas prašyme nurodytu būdu susijęs su neproporcingai didelėmis Administratoriaus darbo ir laiko sąnaudomis (didelė dokumentų apimtis ar kt.), Administratorius turi teisę pasirinkti kitą jam priimtiną informacijos pateikimo būdą. 10. Kita informacija ar dokumentai, nesusiję su informacija apie Kredito unijos bankroto bylos eigą, šios Tvarkos 2 punkte nurodytiems asmenims teikiama atlygintinai ir jei asmuo turi teisę prašomą informaciją gauti (informacija nėra konfidenciali ir pan.). Suinteresuotam asmeniui ji pateikiama per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo avansinio mokesčio sumokėjimo. Vieno dokumento puslapio kaina – 0,25 Lt. Informacija pradedama ruošti, sumokėjus į Administratoriaus įmonės kasą ar sąskaitą avansinį mokestį, kuris sudaro 50 proc. norimos gauti informacijos kiekio kainos. Su Administratoriaus įmone visiškai atsiskaitoma, jam pilnai atlikus paslaugą. 11. Administratorius turi teisę atsisakyti teikti informaciją asmeniui, jei jo prašymas neatitinka šios Tvarkos nustatytų reikalavimų. Apie atsisakymą pateikti informaciją prašymą pateikęs asmuo yra informuojamas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, nurodant atsisakymo teikti informaciją priežastis. 12. Administratorius turi teisę atsisakyti teikti tokią informaciją, kuri yra viešai paskelbta, nurodant skelbimo šaltinį. 13. Teisė susipažinti su Kredito unijos dokumentais yra nesuteikiama tiems asmenims, su kuriais vyksta teisminiai ginčai, susiję su prašoma informacija, galinčia turėti įtakos teisminio ginčo eigai. 14. Bet kokie šios Tvarkos pakeitimai, papildymai daromi kreditorių susirinkimo nutarimu. Bankrutavusios KB KU „Laikinosios sostinės kreditas“ administratorius inicijuoja trečiąjį kreditorių susirinkimą, kuris įvyks 2014 m. gegužės 07 d. 11 val. Kaune, Raudondvario pl. 99, UAB „Verslo konsultantai“ patalpose. Pakartotinis bankrutavusios KB KU „Laikinosios sostinės kreditas“ kreditorių susirinkimas (neįvykus pirmajam) įvyks tuo pačiu adresu: 2014 m. gegužės 14 d. 11 val. SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ: 1. Dėl kreditorių susirinkimo sekretoriaus(-ės) rinkimo; 2. Dėl kreditorių susirinkimo kvorumo; 3. Dėl bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2014-01-01 iki 2014-03-31 tvirtinimo; 4. Dėl faktinių administravimo išlaidų už laikotarpį nuo 2014-01-01 iki 2014-03-31 tvirtinimo; 5. Dėl administravimo išlaidų sąmatos (įskaitant atlyginimo administratoriui) tvirtinimo; 6. Dėl paslaugų pirkimo gairių tvirtinimo; 7. Dėl kredito unijos turto vertinimo.


 • 2014-03-10 Aktuali bankroto administratoriaus informacija

   Kauno apygardos teismo nutartimi bankrutuojanti KB KU „Laikinosios sostinės kreditas“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Bankrutuojančios KB KU „Laikinosios sostinės kreditas“ administratorius inicijuoja antrąjį kreditorių susirinkimą, kuris įvyks 2014 m. kovo 28 d. 11 val. Kaune, Raudondvario pl. 99, UAB „Verslo konsultantai“ patalpose. Pakartotinis bankrutuojančios KB KU „Laikinosios sostinės kreditas“ kreditorių susirinkimas (neįvykus pirmajam) įvyks tuo pačiu adresu: 2014 m. balandžio 04 d. 11 val. SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ: 1. Kreditorių susirinkimo sekretoriaus(-ės) rinkimas; 2. Dėl kreditorių susirinkimo kvorumo; 3. Dėl kreditorių susirinkimo darbo reglamento; 4. Administratoriaus veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2013-05-27 iki 2013-12-31 tvirtinimas; 5. Pavedimo sutarties sąlygų tvirtinimas; 6. Dėl įgaliojimų suteikimo kreditorių susirinkimo pirmininkui (-ei) pasirašyti pavedimo sutartį su administratoriumi; 7. Informacijos kreditoriams ir dalyviams teikimo tvarkos tvirtinimas; 8. Kreditorių susirinkimo šaukimo tvarkos tvirtinimas.


 • 2014-01-13 Inicijuojamas pirmasis kreditorių susirinkimas

   Pranešame, kad bankrutuojančios KB KU „Laikinosios sostinės kreditas“ administratorius inicijuoja pirmąjį kreditorių susirinkimą, kuris įvyks 2014 m. vasario 4 d. 11:00 val. Kaune, Raudondvario pl. 99, UAB „Verslo konsultantai“ patalpose.


 • 2013-12-17 Inicijuojamas pirmasis kreditorių susirinkimas

   Kauno apygardos teismo nutartimi patvirtintas bankrutuojančios KB KU „Laikinosios sostinės kreditas“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas.

   Bankrutuojančios KB KU „Laikinosios sostinės kreditas“ administratorius inicijuoja pirmąjį kreditorių susirinkimą, kuris įvyks 2014 m. vasario 4 d. 11 val. Kaune, Raudondvario pl. 99, UAB „Verslo konsultantai“ patalpose. Pakartotinis bankrutuojančios KB KU „Laikinosios sostinės kreditas“ kreditorių susirinkimas (neįvykus pirmajam) įvyks tuo pačiu adresu: 2014 m. vasario 11 d. 11 val.
   SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:
   1. Kreditorių susirinkimo sekretoriaus(-ės) rinkimas;
   2. Dėl kreditorių susirinkimo kvorumo;
   3. Kreditorių susirinkimo pirmininko (-ės) rinkimas;
   4. Kreditorių komiteto rinkimai;
   5. Dėl kreditorių susirinkimo darbo reglamento;
   6. Administratoriaus veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2013-05-27 iki 2013-12-31 tvirtinimas;
   7. Dėl atsiskaitymo su pirmos eilės kreditoriais;
   8. Dėl darbuotojų, kurie dirbs Kredito unijos bankroto proceso metu, pareigybių skaičiaus;
   9. Pavedimo sutarties sąlygų tvirtinimas;
   10. Dėl įgaliojimų suteikimo kreditorių susirinkimo pirmininkui (-ei) pasirašyti pavedimo sutartį su administratoriumi;
   11. Informacijos kreditoriams ir dalyviams teikimo tvarkos tvirtinimas;
   12. Kreditorių susirinkimo šaukimo tvarkos tvirtinimas;
   13. Dėl likvidavimo procedūros taikymo bankrutuojančiai kredito unijai „Laikinosios sostinės kreditas”;
   14. Faktinių administravimo išlaidų (įskaitant atlyginimo administratoriui) už laikotarpį nuo 2013-05-27-15 iki 2013-12-31 tvirtinimas;
   15. Administravimo išlaidų sąmatos (įskaitant atlyginimo administratoriui) už laikotarpį nuo 2014-01-01 iki 2014-03-31 tvirtinimas.


 • 2013-05-27 Nutarimas dėl bankroto bylos iškėlimo

   Kauno apygardos teismas 2013-05-27 nutartimi iškėlė kredito unijai „Laikinosios sostinės kreditas“ bankroto bylą, administratoriumi paskirta UAB „Verslo konsultantai“ (tel. (8 37) 201 433, el. p. info@administravimas.lt). Nutartis įsiteisėjo 2013-08-08. Kauno apygardos teismas 2013-05-27 nutartimi nustatytas dviejų mėnesių nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminas kreditorių finansiniams reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo dienos, pareikšti. Reikalavimai pateikiami bankroto administratoriui UAB „Verslo konsultantai“ adresu: Raudondvario pl. 99, LT-47184 Kaunas. Taip pat informuojame, kad bankrutuojanti KB Laikinosios sostinės kreditas nuo 2013-08-08 nevykdys įmonės sudarytų sutarčių, kurių vykdymo terminai dar nepasibaigę, išskyrus tas, dėl kurių vykdymo įmonės bus informuotos atskirais pranešimais. Taip pat informuojame, kad po bankroto bylos kredito unijai ,,Laikinosios sostinės kreditas“ iškėlimo (2013-05-27) kredito unijos paskolų gavėjai įmokas už paskolas turi mokėti įprasta tvarka. Įmokos pavedimą galima atlikti į vieną iš kredito unijos ,,Laikinosios sostinės kreditas“ sąskaitų. Mokėjimai grynaisiais pinigais nepriimami. Iškilus klausimams kreipkitės į administratorių telefonu (8 37) 201 433, el. paštu info@administravimas.lt.


 • 2013-05-26 Aktuali bankroto administratoriaus informacija

   Vadovaujantis 2013-05-27 Kauno apygardos teismo nutartimi (įsiteisėjo 2013-08-08), informuojame, kad administratorius kreditorių finansinius reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo, kartu su reikalavimo pagrįstumą įrodančiais dokumentais priima iki 2013-10-08, adresu: Raudondvario pl. 99, LT -47184, Kaunas, uždarajai akcinei bendrovei „Verslo konsultantai“. Kreditoriai, praleidę terminą pateikti finansinį reikalavimą iki teismo nustatyto termino (2013-10-08), teikdami prašymą privalo nurodyti svarbias termino praleidimo priežastis. Administratorius pagal kreditorių pareikštus reikalavimus, patikslintus pagal unijos apskaitos dokumentus, sudarys unijos kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir ne vėliau kaip iki 2013-11-08 pateisk jį teismui tvirtinti. Vadovaujantis LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 4 p. informuojame, kad bankrutuojanti KB KU „Laikinosios sostinės kreditas“ nuo 2013-08-08 nevykdys įmonės sudarytų sutarčių, kurių vykdymo terminai dar nepasibaigę, išskyrus tas, dėl kurių vykdymo įmonės bus informuotos atskirais pranešimais. Reikalavimai, atsiradę dėl bankrutuojančios KU „Laikinosios sostinės kreditas“ sutarčių nevykdymo, bus tenkinami LR Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka.