Panerių g. 51-301, 03160, Vilnius

Vykdomos bankroto procedūros


Švyturio taupomoji kasa, BKB KU

Įmonės kodas: 110088238
Teismas: Klaipėdos apygardos teismas
Nutarties iškelti bankroto bylą data: 2013-02-15

 

Bendroji informacija teikiama:
T.   (8 37) 201 433
E.   stk@verslokonsultantai.lt

Dėl išparduodamo turto kreipkitės:
E.   vytautas.g@verslokonsultantai.lt

Dėl informacijos apie bankroto eigą,
administratoriaus komentaro spaudai teiraukitės:
E.   info@verslokonsultantai.lt

Kreditorių prašymai priimami:
E.   stk@verslokonsultantai.lt

 

Dažniausiai užduodami klausimai susiję su kredito unijos bankrotu


 • 2015-09-22 Toliau dengiamas kreditoriaus valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ reikalavimas – išmokėta 470 000 Eur

   Vykdant 2015 III ketvirčio planą, kreditorei VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ BKB „Švyturio taupomoji kasa“ bankroto administratorius UAB „Verslo konsultantai“ išmokėjo 470 000 Eur.


 • 2014-12-16 Aktuali bankroto administratoriaus informacija

   B KB KU ,,Švyturio taupomoji kasa” paskolų gavėjams.

   Gerbiami Klientai,

   Informuojame, kad:                

   2015 m. sausio 1 d. paskolos litais bus automatiškai ir nemokamai perskaičiuotos į eurus pagal oficialų euro ir lito keitimo kursą.

   Paskolos sutartyse numatytos sąlygos ir finansiniai įsipareigojimai po euro įvedimo nesikeis, tad dokumentų persirašyti nereikės.

   Paskolos sutartyse ir jų prieduose esančios nuorodos į litus bus laikomos nuorodomis į eurą, taikant nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą 1 EUR = 3.4528 Lt, suapvalinus galutinę sumą iki dviejų skaičių po kablelio.

   Paskolos įmokos ir mokesčiai, kurie iki euro įvedimo buvo mokami litais, nuo 2015 m. sausio 1 d. bus mokami eurais. Įmokų mokėjimų grafikai bus rodomi eurais.

   Pradelsti mokėjimai litais bus perskaičiuoti į eurus ir po euro įvedimo bus mokami eurais.

   Klientas, pageidaujantis kredito įmokų mokėjimo grafiko, perskaičiuoto į eurus, turi kreiptis į atitinkamą kredito uniją.


 • 2013-06-25 Aktuali bankroto administratoriaus informacija

   Informacijos teikimo tvarka: Atsižvelgiant į tai, kad kredito unijai „Švyturio taupomoji kasa“ iškėlus bankroto bylą bankroto administratoriui teikiami įvairūs užklausimai, reikalinga laikotarpiui, kol bus patvirtinta informacijos teikimo tvarka pirmajame kreditorių (kreditorių komiteto) susirinkime, nustatyti informacijos kreditoriams ir nariams (pajininkams) teikimo tvarką. 1. Administratorius teikia informaciją šiems asmenims: a) indėlininkams, kreditoriams b) nariams (pajininkams) c) paskolų gavėjams, skolininkams 2. Administratorius 1 punkte nurodytiems asmenims teikia informaciją, susijusią konkrečiai su besikreipiančiu asmeniu. Bendro pobūdžio informacija skelbiama internetinėje svetainėje http://www.administravimas.lt todėl tokios informacijos teikimui ši tvarka netaikoma. 3. Informaciją pageidaujantis gauti asmuo pateikia administratoriui raštu prašymą, konkrečiai nurodydamas, kokią informaciją administratorius turėtų pateikti. Prašyme privalo būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gimimo data, adresas, konkreti informacija dominanti asmenį, informacijos pateikimo būdas. Jei prašymą pateikia 1 punkte nurodytų asmenų atstovas, kartu su prašymu turi būti pateiktas atstovavimą patvirtinantis dokumentas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reikalavimus. 4. Administratorius prašomą informaciją pateikia ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos prašyme nurodytu informacijos pateikimo būdu (paprastu, registruotu, elektroniniu paštu, faksu, įteikiant pasirašytinai, suteikiant galimybę susipažinti su informacija ar kt.). Jei prašomos informacijos pateikimas prašyme nurodytu būdu būtų susijęs su neproporcingai didelėmis administratoriaus darbo ir laiko sąnaudomis (dėl didelės dokumentų apimties ar kitų pagrįstų priežasčių), administratorius turi teisę pasirinkti kitą jam priimtiną informacijos pateikimo būdą. 5. Administratorius turi teisę atsisakyti teikti informaciją asmeniui, jei jo prašymas neatitinka šios tvarkos nustatytų reikalavimų. Apie atsisakymą pateikti informaciją prašymą pateikęs asmuo yra informuojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, nurodant atsisakymo teikti informaciją priežastis.   BKB KU „Švyturio taupomoji kasa“ kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka: 1. Ši kreditorių susirinkimo šaukimo tvarka (toliau – Tvarka) nustato, kokiu būdu BKB KU „Švyturio taupomoji kasa“ (toliau – Kredito unija) kreditoriams turi būti teikiama informacija apie Kredito unijos bankroto bylos eigą. Tvarka parengta remiantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymu, Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais. 2. Pranešimai apie kreditorių susirinkimą teikiami visiems Kredito unijos kreditoriams, kurių kreditoriniai reikalavimai yra patvirtinti teismo nutartimi. 3. Kreditorių susirinkimus šaukia teismas, administratorius arba kreditorių susirinkimo pirmininkas. 4. Reikalauti sušaukti kreditorių susirinkimą turi teisę kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 10,0 proc. teismo patvirtintų visų kreditorių reikalavimų sumos. Tokiu atveju kreditorių susirinkimas turi būti sušauktas ir įvykti ne vėliau nei per 14 (keturiolika) darbo dienų po to, kai pirmininkas gavo pasiūlymą dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo. Šaukiant kreditorių susirinkimą šiame punkte nustatyta tvarka, administratorius privalo laikytis šios Tvarkos 10 punkto nuostatų. 5. Visais atvejais, kai yra šaukiamas Kredito unijos kreditorių susirinkimas, administratorius pateikia visą informaciją ir dokumentus, reikalingus kreditorių susirinkimo sušaukimui (pranešimą, darbotvarkę, balsavimo raštu biuletenį, nutarimų projektus, ataskaitas ir kita). 6. Pranešimas apie kreditorių susirinkimo sušaukimą įteikiamas pasirašytinai arba siunčiamas registruotu laišku, arba elektroniniu paštu, likus ne mažiau kaip 12 (dvylika) darbo dienų iki susirinkimo pradžios. 7. Administratorius, bet kurio kreditoriaus prašymu, privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad visi kreditoriai buvo tinkamai informuoti apie šaukiamą susirinkimą. 8. Kreditorių susirinkimai šaukiami ne rečiau kaip 1 kartą per 3 mėnesius. 9. Jei yra šaukiamas pakartotinis kreditorių susirinkimas, kreditoriams, laikantis šios Tvarkos 2, 5 bei 6 punktų nuostatų, turi būti pranešta likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) kalendorinėms dienoms iki pakartotinio kreditorių susirinkimo. 10. Pranešime apie kreditorių susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta: 10.1. bankrutuojančios ar bankrutavusios kredito unijos pavadinimas; 10.2. kreditorių susirinkimo data, laikas, vieta; 10.3. kreditorių susirinkimo darbotvarkė; 10.4. kreditorių susirinkimo iniciatoriai. 11. Kreditoriams, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 10,0 proc. teismo patvirtintų visų kreditorių reikalavimų sumos be atskiro tokių kreditorių pageidavimo, o kitiems kreditoriams pageidaujant raštu ar elektroniniu paštu, administratorius ne vėliau kaip prieš 12 (dvylika) darbo dienų iki numatomo kreditorių susirinkimo dienos su kreditorių susirinkimu susijusią medžiagą (pranešimą, darbotvarkę, balsavimo raštu biuletenį, nutarimų projektus, ataskaitas ir kita) privalo pateikti kreditoriui pasirašytinai ar išsiųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu. 12. Kreditoriams, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro mažiau kaip 10,0 proc. teismo patvirtintų visų kreditorių reikalavimų sumos, išreiškiant pageidavimą raštu ar elektroniniu paštu gauti su numatomu kreditorių susirinkimu susijusią medžiagą likus mažiau nei 10 (dešimt) darbo dienų iki numatomo kreditorių susirinkimo dienos, administratorius privalo pateikti visą medžiagą kreditoriui pasirašytinai ar išsiųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu ne vėliau kaip pageidavimo gavimo dieną. 13. Siūlyti įtraukti klausimus į Kreditorių susirinkimo darbotvarkę turi teisę administratorius ir bet kuris iš kreditorių, įskaitant kreditorių susirinkimo pirmininką. Kreditorius, pasiūlęs klausimą įtraukti į kreditorių susirinkimo darbotvarkę, jei jis nėra kreditorių susirinkimo pirmininkas, pateikia visą medžiagą, susijusią su pasiūlytais svarstyti klausimais, administratoriui ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) darbo dienų iki numatomo susirinkimo pradžios. 14. Kreditorių susirinkimuose turi teisę dalyvauti administratorius ir teismo patvirtinti Kredito unijos kreditoriai. Balsavimo teisė suteikiama tik Kredito unijos kreditoriams. 15. Bet kokie šios Tvarkos pakeitimai, papildymai daromi kreditorių susirinkimo nutarimu.   Informacijos BKB KU „Švyturio taupomoji kasa“ kreditoriams ir dalyviams teikimo tvarka 1. Ši informacijos kreditoriams ir dalyviams teikimo tvarka (toliau – Tvarka) nustato, kokiu būdu BKB KU „Švyturio taupomoji kasa“ (toliau – Kredito unija) kreditoriams ir dalyviams teikiama informacija apie Kredito unijos bankroto bylos eigą. Tvarka parengta remiantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymu, Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais. 2. Bankroto administratorius (toliau – Administratorius) teikia informaciją šiems asmenims: 1) Kredito unijos kreditoriui, kurio finansinis reikalavimas patvirtintas teismo nutartimi; 2) Kredito unijos dalyviams (pajininkams). 3. Administratorius teikia visą informaciją apie bankroto bylos eigą šios Tvarkos 2 punkte išvardintiems asmenims. 4. Dokumentai, kuriais pateikiama informacija apie bankroto bylos eigą: a) įmonės kreditorių susirinkimo protokolų ir jų priedų kopijos; b) Administratoriaus veiklos ataskaitų, patvirtintų įmonės kreditorių susirinkimų nutarimais, kopijos; c) su įmonės bankroto byla susijusių teismų priimtų procesinių dokumentų kopijos. 5. Informaciją apie bankroto bylos eigą norintis gauti asmuo turi pateikti raštišką prašymą Administratoriui, nurodant kokią informaciją ir dokumentus pageidauja gauti. Jeigu tokį prašymą pateikia informaciją turinčio teisę gauti atstovas, kartu su prašymu pateikiami atstovavimą patvirtinantys dokumentai, atitinkantys Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų reikalavimus. 6. Informaciją, susijusią su kreditorių susirinkimu (protokolai, priedai prie jų, kita papildoma medžiaga prie protokolų) Administratorius susirinkime dalyvavusiems kreditoriams pateikia be išankstinio prašymo, o nedalyvavusiems – gavęs raštišką prašymą. 7. Administratorius visą informaciją ir dokumentus privalo pateikti informacijos reikalaujančiam asmeniui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo raštiško prašymo gavimo dienos, prašymą pateikusio asmens pageidaujamu būdu (pasirašytinai arba išsiunčiama registruotu laišku, faksu arba elektroniniu būdu). Jeigu prašomos informacijos pateikimas prašyme nurodytu būdu susijęs su neproporcingai didelėmis Administratoriaus darbo ir laiko sąnaudomis (didelė dokumentų apimtis ir kt.), Administratorius turi teisę pasirinkti kitą jam priimtiną informacijos pateikimo būdą. 8. Kita informacija ar dokumentai, nesusiję su informacija apie įmonės bankroto bylos eigą, antrame punkte nurodytiems asmenims teikiama atlygintinai ir jei asmuo turi teisę prašomą informaciją gauti (informacija nėra konfidenciali ir pan.). Suinteresuotam asmeniui ji pateikiama per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo avansinio mokesčio sumokėjimo. Vieno dokumento puslapio kaina – 0,25 Lt. Informacija pradedama ruošti, sumokėjus į Administratoriaus įmonės kasą ar sąskaitą avansinį mokestį, kuris sudaro 50 proc. norimos gauti informacijos kiekio kainos. Su Administratoriaus įmone visiškai atsiskaitoma, jam pilnai atlikus paslaugą. 9. Administratorius turi teisę atsisakyti teikti informaciją asmeniui, jei jo prašymas neatitinka šios Tvarkos nustatytų reikalavimų. Apie atsisakymą pateikti informaciją prašymą pateikęs asmuo yra informuojamas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, nurodant atsisakymo teikti informaciją priežastis. 10. Administratorius turi teisę atsisakyti teikti tokią informaciją, kuri yra viešai paskelbta, nurodant skelbimo šaltinį. 11. Teisė susipažinti su Kredito unijos dokumentais yra nesuteikiama tiems asmenims, su kuriais vyksta teisminiai ginčai, susiję su prašoma informacija, galinčia turėti įtakos teisminio ginčo eigai. Bet kokie šios Tvarkos pakeitimai, papildymai daromi kreditorių susirinkimo nutarimu.